Podstawowe informacje

Zatrudniając nowego pracownika obowiązkiem każdego pracodawcy jest skierowanie go na szkolenie wstępne bhp. Nie ma znaczenie na jaki okres czasu oraz na jakie stanowisko pracownik będzie zatrudniony.

Zgodnie z art.2373 §1 Kodeksu Pracy „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Zgodnie z art.2373 §2 Kodeksu Pracy „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy (…).”

Zgodnie z  §2.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki I pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy „Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.”

Szczegóły szkolenia

UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

SPOSÓB ORGANIZACJI

Szkolenia powinno być zorganizowane w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia to minimum 3 godzin dydaktycznych (45 min każda).

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zaznajomieni pracownika w szczególności z:

  • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
  • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
  • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

0,6

2. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

Zagrożenia wypadkowe zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.

0,5

3. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz związane z obsługą rządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym

0,4

4. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowisk pracy instruowanego

Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika

Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego

0,5

5. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru

Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

1

Razem:

minimum 3

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Chcesz skorzystać z naszej oferty, skontaktuj się z nami.