Podstawowe informacje

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić szkolenie okresowe BHP wszystkim pracownikom wykonującym pracę w danym zakładzie.

Zgodnie z art.2373 §1 Kodeksu Pracy „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Zgodnie z art.2373 §2 Kodeksu Pracy „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia szkoleń okresowych w tym zakresie”

Zgodnie z  §2.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki I pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy „Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.”

Szczegóły szkolenia

UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

SPOSÓB ORGANIZACJI

Szkolenia powinny być zorganizowane w formie instruktażu – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia to minimum 8 godzin dydaktycznych (45 min każda).

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  • postępowania w razie wypadku i sytuacjach zagrożeń.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

1

2. Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników — z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narządzi pracy

3

3. Zasady postpowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

2

4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

2

Razem:

minimum 8

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Chcesz skorzystać z naszej oferty, skontaktuj się z nami.