Podstawowe informacje

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić szkolenie okresowe BHP wszystkim pracownikom wykonującym pracę w danym zakładzie.

Zgodnie z art.2373 §1 Kodeksu Pracy „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Zgodnie z art.2373 §2 Kodeksu Pracy „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia szkoleń okresowych w tym zakresie”

Zgodnie z  §2.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki I pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy „Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.”

Szczegóły szkolenia

UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół, i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

SPOSÓB ORGANIZACJI

Szkolenia powinno być zorganizowane w formie kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia to minimum 8 godzin dydaktycznych (45 min każda).

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:
 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
  • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.

2

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

2

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

2

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

2

Razem:

minimum 8

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Chcesz skorzystać z naszej oferty, skontaktuj się z nami.