Podstawowe informacje

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić szkolenie okresowe BHP wszystkim pracownikom wykonującym pracę w danym zakładzie.

Zgodnie z art.2373 §1 Kodeksu Pracy „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Zgodnie z art.2373 §2 Kodeksu Pracy „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia szkoleń okresowych w tym zakresie”

Zgodnie z  §2.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki I pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy „Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.”

Szczegóły szkolenia

UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 • innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).

SPOSÓB ORGANIZACJI

Szkolenia powinno być zorganizowane w formie kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia to minimum 16 godzin dydaktycznych (45 min każda).

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
 • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
  • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
  • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
  • szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
 • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

3

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3

3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

3

4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

2

5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

2

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1

7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

1

8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

1

Razem:

minimum 16

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Chcesz skorzystać z naszej oferty, skontaktuj się z nami.