Podstawowe informacje

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić szkolenie okresowe BHP wszystkim pracownikom wykonującym pracę w danym zakładzie.

Zgodnie z art.2373 §1 Kodeksu Pracy „Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Zgodnie z art.2373 §2 Kodeksu Pracy „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia szkoleń okresowych w tym zakresie”

Zgodnie z  §2.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki I pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy „Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.”

Szczegóły szkolenia

UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

SPOSÓB ORGANIZACJI

Szkolenia powinno być zorganizowane w formie kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego – na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA

Czas trwania szkolenia to minimum 16 godzin dydaktycznych (45 min każda).

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
 • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • metody likwidacji lub ograniczania zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
 • aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
  • praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
  • odpowiedzialność projektantów, konstruktorów, technologów związanej z wykonywanym zawodem,
  • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów racy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
  • wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • nadzoru i kontroli warunków pracy,
 • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

3

2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3

3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym zakresie metody likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne).

4

4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).

2

5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu.

3

6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

1

Razem:

minimum 16

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Chcesz skorzystać z naszej oferty, skontaktuj się z nami.